fbpx
KS SEMP Warszawa Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy
KS SEMP Warszawa

STATUT STOWARZYSZENIA EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: STOWARZYSZENIE EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY KLUB SPORTOWY „SEMP” WARSZAWA URSYNÓW zwany dalej Klubem.
 2. Używany skrót nazwy stowarzyszenia: KS „SEMP WARSZAWA”
 3. Klub zrzesza: osoby fizyczne i prawne (członkowie wspierający) zajmujące się animacją edukacji sportowej i społeczno-wychowawczą dzieci i młodzieży.
 4. Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989Nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.
 5. Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.
 6. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Klub może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, o ile taka działalność jest dozwolona prawem.
 8. Klub posiada osobowość prawną.

§2

 1. Klub może być członkiem – przystępować do związków stowarzyszeń kultury fizycznej oraz zawierać różne porozumienia o współpracy.
 2. Klub może posiadać pieczęć oraz emblemat.
 3. Klub może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym.

Rozdział II
CELE I ZADANIA

§3

 1. Podstawowym celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 2. Szczegółowymi celami Klubu są:
  1. harmonijny rozwój dzieci i młodzieży,
  2. kształtowanie prozdrowotnego stylu życia,
  3. nauka współdziałania w grupie,
  4. kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
  5. nauka i doskonalenie elementów technicznych i taktycznych zespołowych gier sportowych, w szczególności piłki nożnej,
 3. Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi, a także szkołami i innymi organizacjami sportowymi i społecznymi w celu zapewnienia właściwych warunków do uprawiania sportu,
  2. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej,
  3. prowadzenie zajęć sportowych ( treningów ) w sekcjach,
  4. organizowanie obozów sportowych,
  5. organizowanie turniejów i innych imprez opartych na współzawodnictwie sportowym,
  6. sprawowanie opieki dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej nad dziećmi i młodzieżą.
 4. Cele i zadania Klubu określają roczne i wieloletnie programy działania opracowywane i zatwierdzane przez Prezesa i Zarząd.

§4

 1. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do wykonywania konkretnych zadań Klub może zatrudniać pracowników w tym swoich członków.

Rozdział III
CZŁONKOWIE

§5

 1. Członkami Klubu mogą być:
  1. osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie, jako członkowie zwyczajni,
  2. cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich; jako członkowie zwyczajni,
  3. osoby prawne bez względu na obywatelstwo i siedzibę, jako członkowie wspierający,
  4. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych , jako członkowie zwyczajni z czynnym i biernym prawem wyborczym do władz Klubu z ograniczeniami wynikającymi z art.3 ust.2  Prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz.104 z 1989r),
  5. małoletni poniżej 16 lat jako członkowie zwyczajnymi Klubu, za zgodą przedstawicieli ustawowych z tym, że nie mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu oraz bez prawa udziału w głosowaniu podczas walnych zgromadzeń za wyjątkiem sytuacji opisanej w art.3 ust.3 Prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz.104 z 1989r),
  6. cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członkowie wspierający.
 2. Ilekroć dalej będzie mowa o członkostwie, to odnosić się to będzie do członkostwa zwyczajnego.

§6

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Klubu jest:
  1. akceptacja zasad funkcjonowania Klubu,
  2. dobra opinia.
 2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Klubu podejmuje Zarząd w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej.
 3. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.
 4. Zarządowi przysługuje prawo do obniżenia lub zwolnienia z opłacania składki członkowskiej w uzasadnionych przypadkach w drodze uchwały.

§7

 1. Członek Klubu ma w szczególności prawo do:
  1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
  2. Wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu z ograniczeniami wymienionymi w §5 pkt d i e niniejszego Statutu,
  3. Występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Klubu,
  4. Uczestniczenia w zajęciach, imprezach i zawodach sportowych,
  5. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu oraz oceniania ich działania,
  6. Noszenia odznaki i emblematu klubowego.
 2. Do obowiązków członka Klubu należy w szczególności:
  1. współdziałanie przy realizacji celów i zadań Klubu,
  2. przestrzeganie statutu, wydanych na jego podstawie regulaminów i decyzji władz Klubu,
  3. terminowe płacenie składek członkowskich.

§8

 1. Utrata członkostwa w Klubie następuje na skutek:
  1. wystąpienia z Klubu,
  2. wykluczenia z Klubu uchwałą Sądu Koleżeńskiego za rażące naruszenie statutu lub regulaminu Klubu,
  3. śmierci członka,
  4. wykluczenia z Klubu uchwałą Zarządu za nie uiszczanie składek członkowskich przez co najmniej 3 miesiące.
 2. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu o wykluczeniu z Klubu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia zainteresowanemu.

§9

 1. Warunkiem zostania członkiem wspierającym Klubu jest świadczenie bezinteresownej pomocy na jego rzecz.
 2. Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej

§10

 1. Członek wspierający Klubu posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem doradczym, w Walnych Zebraniach Członków Klubu.

§11

 1. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Klubu jest posiadanie znacznych zasług dla Klubu.
 2. Decyzję w sprawie nadania członkostwa honorowego podejmuje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków.

§12

 1. Członek honorowy Klubu posiada wszystkie prawa członka zwykłego, zaś w zakresie obowiązków jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

Rozdział IV
WŁADZE  STOWARZYSZENIA

§13

 1. Władzami Klubu są następujące organy:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja Zarządu trwa do czterech lat i wygasa w chwili przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdania z jego działalności i wyboru nowych władz. Członkowie ustępującego Zarządu mogą kandydować do nowo wybieranych władz.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata, a wybór nowych członków odbywa się na podstawie ordynacji wyborczej przyjętej przez Walne Zebranie Członków. Członkowie ustępujących Władz mogą kandydować w kolejnych wyborach.

§14

 1. Walne Zebranie ma charakter kolegialny i podejmuje swoje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy statutowo uprawnionych członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 29 art.1 niniejszego statutu.
 2. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają charakter kolegialny i podejmują swoje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy statutowo uprawnionych członków chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Organy te działają na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów.

§15

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Klubu.

§16

 1. Walne Zebranie Członków może być zwykłe lub nadzwyczajne.
 2. Zwykłe Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w drugim kwartale każdego roku kalendarzowego.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek:
  1. Uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. Na wniosek minimum ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych,
  4. Ustąpienia 1/3 liczby członków jednego z organów władz Klubu tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w ciągu 30-tu dni od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane
 5. Zwołanie Walnego Zebrania Członków dokonuje się przez zawiadomienie członków poprzez ogłoszenie na oficjalnej stronie internetowej klubu o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed dniem zebrania.

§17

 1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań na koniec ich kadencji,
  2. wybieranie Prezesa, członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz ich odwoływanie,
  3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd,
  4. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub jego wykładni oraz uszczuplenia majątku,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Klubu i przeznaczenia jego majątku,
  7. podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Klubu do związku stowarzyszeń.
 2. Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, niezastrzeżoną do kompetencji innych władz Klubu oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.

§18

 1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Klubu i składa się z:
  1. Prezesa jako przewodniczącego,
  2. dwóch Wiceprezesów.
 2. W wypadku rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu, Zarząd nie może powołać na jego miejsce innego członka. Wybór każdego Członka Zarządu jest dokonywany przez najbliższe Walne Zebranie Członków wg wcześniej przyjętej ordynacji wyborczej .
 3. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 4. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania. Odwołać członka Zarządu może jedynie Walne Zebranie.
 5. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14-tu dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności pełnione w związku z wykonywana funkcją.
 7. W umowach pomiędzy Klubem, a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Klub reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 

§19

 1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Klubu wynikających ze Statutu i programów działania.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. opracowywanie rocznych i długoletnich (minimum dwuletnich) programów działania Klubu,
  2. udzielania Prezesowi upoważnienia do dokonywania, zastrzeżonych z uwagi na wartość zobowiązania, czynności prawnych,
  3. sporządzania rocznych i końcowych sprawozdań ze swojej działalności, w tym finansowych,
  4. przyjmowanie członków,
  5. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
  6. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  7. zarządzanie majątkiem Klubu.

§20

 1. Zarząd pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych.
 2. Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż jeden miesiąc, a nadzwyczajne na wniosek każdego z członków Zarządu.
 3. Zwoływanie posiedzeń Zarządu dokonuje się przez powiadomienie ustne na 7-em dni przed ich terminem.
 4. Prezes zobowiązany jest do powiadomienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a podczas jego nieobecności jednego z Zastępców Przewodniczącego tejże Komisji, o wszystkich posiedzeniach Zarządu przez powiadomienie ustne na 7-em dni przed  terminem posiedzeń zwyczajnych i niezwłocznie w przypadku posiedzeń nadzwyczajnych.
 5. Uchwały Zarządu wpisywane są do księgi uchwał.

§21

 1. Prezes w imieniu Zarządu jest uprawniony do reprezentowania Klubu na zewnątrz. Do ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych składanych przez Prezesa w imieniu Klubu konieczny jest podpis drugiego upoważnionego członka Zarządu.
 2. Do zadań Prezesa należy:
  1. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu,
  2. zatrudnianie w imieniu Zarządu pracowników,
  3. realizacja programów działania Klubu.

§22

 1. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków na daną kadencję.
 2. W przypadku rezygnacji Prezesa z funkcji Walne Zebranie Członków przyjmuje ją i powołuje nowego Prezesa na tym samym posiedzeniu.
 3. Walne Zebranie Członków może odwołać Prezesa w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym powoływanym przez Walne Zebranie Członków, spośród członków Klubu.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 5 do 11 osób wybieranych spośród członków Klubu wg ordynacji wyborczej zatwierdzonej uprzednio przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie Członkiem Zarządu lub pozostawać w stosunku pracy z Klubem.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
  2. skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
  3. otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt. 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 5. Komisja Rewizyjna w celu wykonania zadań kontrolnych uprawniona jest do:
  1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Klubu,
  2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 6. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
  1. przeprowadzenie raz do roku merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Klubu,
  2. uczestniczenie co najmniej jednego przedstawiciela Komisji Rewizyjnej w każdym Zebraniu Zarządu,
  3. czuwanie nad przestrzeganiem Statutu i regulaminów, realizacją rocznych i wieloletnich planów działania, poprawnością prowadzenia dokumentacji Klubu,
  4. w przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy Zarządu zwrócenia uwagi na owe, a w uzasadnionych przypadkach skorzystanie z uprawnień wynikających z pkt. 4 §18 niniejszego Statutu,
  5. zatwierdzanie sposobów i regulaminów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych przez Prezesa Zarządu.
 7. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w ciągu 7-iu dni od jej powołania członkowie jej przyjmują regulamin pracy, oraz powołują Przewodniczącego Komisji oraz minimum dwóch Zastępców Przewodniczącego.
 8. W czasie wykonywanie swych zadań członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Klubu i mogą żądać wyjaśnień od Zarządu.
 9. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne i końcowe sprawozdanie ze swojej działalności.
 10. Komisja Rewizyjna w związku z upływem kadencji występuje do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

§24

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych podczas Walnego Zebrania spośród Członków Klubu.
 2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają , zwykłą większością głosów przy obecności minimum 3 uprawnionych członków.
 3. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania i rozstrzygania spraw członków dotyczących nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Klubu.
 4. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  • upomnienia,
  • nagany,
  • zawieszenia w prawach członka Klubu na okres do 2 lat,
  • wykluczenia z Klubu.
 5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia na piśmie.
 6. Uchwałę Komisji Rewizyjnej jest władne zmienić jedynie Walne Zebranie Członków, którego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

§25

 1. W przypadku ustąpienia członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego organom tym przysługuje prawo kooptacji z zachowaniem przepisu §16pkt3d .

Rozdział V
WYRÓŻNIENIA  I  KARY

§26

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§27

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu, Sądowi Koleżeńskiemu przysługuje prawo wymierzenia kar  zgodnie z § 24 niniejszego statutu.

Rozdział VI
MAJĄTEK  KLUBU

§28

 1. Majątek Klubu obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
 2. Majątek Klubu pochodzi z:
  1. pracy członków Klubu,
  2. okresowych i jednorazowych składek członkowskich,
  3. działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych,
  4. dochodów z majątku Klubu,
  5. darowizn, spadków i zapisów,
  6. subwencji i dotacji,
  7. zbiórek publicznych.
 3. Majątek Klubu przeznaczony jest do realizacji celów Klubu oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów.
 4. W celu uniemożliwienia wyprowadzenia majątku poza Klub oraz w calu zachowania przejrzystości Jego działania wprowadza się następujące zakazy:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków; członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§29

 1. Rozwiązanie Klubu oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby uprawnionych członków Klubu w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Rozwiązanie Klubu następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Klubu określa:
  1. przeznaczenie majątku Klubu,
  2. skład Komisji Likwidacyjnej,
  3. podstawowe zasady likwidacji,
 4. W skład Komisji Likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu.
 5. Po zakończeniu likwidacji Komisja występuje z wnioskiem do organu ewidencyjnego o wykreślenie Klubu z Krajowego Rejestru Sądowego.