fbpx
KS SEMP Warszawa Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy
KS SEMP Warszawa

Polityka prywatności

Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy

 

Wprowadzenie

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych. Niniejsze oświadczenie określa podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania do Stowarzyszenia.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Stosujemy się do wypracowanego w Stowarzyszeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczących poufnych danych osobowych, wypracowanej i wdrożonej polityce i procedurach dotyczących ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Operacje przetwarzania

Więcej informacji znajduje się w poniższych sekcjach niniejszego dokumentu.

Zbieranie danych osobowych

Zbieramy dane osobowe od naszych pracowników i członków Stowarzyszenia.

W przypadku pracowników prosimy o podanie standardowych informacji, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne dane kontaktowe oraz dane konieczne do rozliczeń finansowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego takie jak NIP, adres urzędu skarbowego i numer rachunku bankowego.

W przypadku członków Stowarzyszenia prosimy o podanie danych kontaktowych, to jest imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz danych dziecka (podopiecznego), to jest imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejscowość zamieszkania, numer i adres szkoły.

Wykorzystywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Stowarzyszenie do następujących celów:

 • Rozliczenia finansowe;
 • Rozliczenia podatkowe i ubezpieczeń społecznych;
 • Dokumentacja współpracy;
 • Realizacja działalności statutowej;
 • Promocja działalności Stowarzyszenia;
 • Przekazywanie informacji i wiadomości dotyczących postępów dziecka (podopiecznego);
 • Przekazywanie informacji i wiadomości dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 • Realizacja procesu szkoleniowego;
 • Zgłaszania zawodników do rozgrywek sportowych;
 • Ubieganie się i rozliczanie dotacji ze środków publicznych;
 • Ubezpieczenie zawodników.
 • Przeprowadzanie analiz działalności.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody, którą nam udzieliłeś. W każdej chwili masz prawo do wycofania Twojej zgody.

Przechowywanie danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane w bazie danych Stowarzyszenia do momentu wycofania zgody ale nie krócej niż 5 lat do celów rozliczeń finansowych otrzymanych dotacji.

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.
W takim przypadku, w umowach  z podmiotami, którym dane przekazujemy przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Nie przekazujemy danych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych, księgowe lub usługi IT.
 • Dzięki wsparciu podmiotów zewnętrznych możemy świadczyć nasze usługi, a także zapewniać, obsługiwać i zarządzać wewnętrznymi systemami IT.
  Należą do nich m.in. dostawcy technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud based software) a także podmioty świadczące usługi zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.
 • Organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy realizacji działalności statutowej.
 • Biegłym rewidentom i innym doradcom profesjonalnym.
 • Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy
ul. Koncertowa 4, 02-768 Warszawa

Adres e-mail: semp@semp.com.pl

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Wszelką korespondencję związana  z realizacją praw podmiotów danych prosimy realizować przez wysłanie maila na powyższy adres.

Zmiana danych osobowych

Aktualizacji przekazanych nam danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie informacji na semp@semp.com.pl

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas przedmiotowego żądania  pisemnie na adres korespondencyjny.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia. Można również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w formie pisemnej na adres korespondencyjny Stowarzyszenia, co będzie jednoznaczne z wycofaniem się ze Stowarzyszenia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.

W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres semp@semp.com.pl . Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w www.giodo.gov.pl.